top of page
За проекта: About Us

Обща информация за проекта

"Пътеки към свободата: овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно" 

  • Проектът стартира през януари 2020 и продължи общо 40 месеца до април 2023 година.

  • Изпълнява се с финансова подкрепа в размер на 196 760 EUR, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

  • Основната цел на проекта е да овласти 210 млади хора за успешен старт в живота след напускане на грижа и да постигне ангажираност от страна на властите в подкрепата на младежи, напускащи грижа в България.

Lone Walk

ДЕЙНОСТИ

НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА

Иновативна социална услуга: "Подкрепа за самостоятелен живот" 

ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ

Кампания с цел постигане на силна ангажираност от страна на държавата и гражданското общество в подкрепата на младежи, напускащи грижа

 

МРЕЖА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ YOUTHLINKS

Виртуална мрежа за установяване на контакти и източник на материали

bottom of page