top of page

Стандарт за социална услуга в подкрепа на младежи, напускащи грижа

iStock-1162786825 (1).jpg

Една от главните цели и дейности на проекта беше разработването на Стандарт за социална услуга в подкрепа на младежи, напускащи грижа в България. 

Сдружение SOS Детски селища България предоставя подкрепа за младежи в SOS грижа от 2004 г. чрез Програма Начало на самостоятелен живот и разполага с експертни познания за характеристиките на целевата група и промените в тях, които се случват след започване процеса на де-институционализация в България. 

 

Чрез проект "Пътеки към свободата" успяхме да разработим единен Стандарт за такава социална услуга, който представихме на Заключителната конференция и който предложихме на българското правителство с призив за въвеждане на тази услуга в законодателството.

Може да свалите Стандарта чрез бутона по-долу:

Основни принципи и подходи

Стандарти за качество на услугите в програмата

Стандартите за качество на услугите в програмата са организирани около няколко области, а именно:

  • права на младежите, напускащи алтернативна грижа,

  • участие и овластяване, ефективност на подкрепата и компетентност,

  • лидерство и управление.

 

Във всяка област са предложени списък от стандарти, общо 12, както и показатели за постигане. Предложените стандарти са базови и не отменят, а допълват националните стандарти за качество в услугите Информиране и консултиране, Посредничество и застъпничество

Bonds.png

Стандарт 1

Всяко дете и младеж, който напуска системата за алтернативна грижа има право на подкрепа за улесняване на социалната интеграция

Programmes.png

Стандарт 2

Всяко дете и младеж, който напуска системата за алтернативна грижа има избор на вида подкрепа, която може да получи

Sibbling.png

Стандарт 3

Децата и младежите, които напускат системата на алтернативна грижа се третират с достойнство и уважение

Youth Participation.png

Стандарт 4

Децата и младежите, които напускат системата на алтернативна грижа участват в оценката на потребностите и планирането на подкрепата

Listen.png

Стандарт 5

Децата и младежите, които напускат системата на алтернативна грижа участват в избор на дейности и подкрепящи ги социални работници

Care Professional.png

Стандарт 6

Децата и младежите, които напускат системата на алтернативна грижа ползват форми и механизми за обратна връзка

Self-reliance.png

Стандарт 7

Социалната оценка на потребностите идентифицира стъпките по пътя към самостоятелност

Document.png

Стандарт 8

Планът за работа очертава посоката за развитие на умения, самостоятелност и интегриране в общността в максимално възможна степен

Sustainability.png

Стандарт 9

Всички цели и дейности трябва да са ориентирани към постигане на резултат

Study.png

Стандарт 10

Структурата на персонала е подходяща и отразява целите на програмата и потребностите на децата и младите хора

Study.png

Стандарт 11

Програмата има разработени ефективни механизми за подбор и повишаване на професионалната квалификация на персонала

Training.png

Стандарт 12

Професионална компетентност, която гарантира постигане на резултати за потребителите

bottom of page