top of page
Navigating in Woods

Описание на услугите в Програма

„Подкрепа за независим и самостоятелен живот“

Програма „Подкрепа за независим и самостоятелен живот“ е разработена от Сдружение SOS детски селища, България като етап от подкрепата, която сдружението оказва на отглежданите в услугите деца и младежи. Програмата се осъществява от Сдружението от 2001 г. Основанието за нейното разработване е свързано с идентифицирана потребност за напускащите алтернативна грижа от подкрепа с цел плавен преход към независим живот. Тази подкрепа има индивидуален характер и се планира съобразно конкретните нужди.

Цели и задачи на Програмата

Crisis Care.png

Целева група на програмата

Очаквани резултати

Programmes.png
Humanitarian action_b.png

Програма Начало на самостоятелен живот е комплекс от услуги, чиито цели са да насърчат и да подкрепят старта на младежите в самостоятелния им живот, чрез постигане на устойчива заетост и редовен доход, осигуряване на подходящо жилище, продължаване или завършване на образование, осигуряване на достъп до здравеопазване, и поемане на контрол и отговорност за живота си.

 

Според Правилника на програмата: „Връзката с младежите, завършили ПНСЖ, продължава с консултиране и съвети в трудни житейски ситуации, емоционална и друга подкрепа, помощ за защита на правата им. Всеки младеж, израснал в алтернативна грижа, е подкрепен да запази връзката с хората, грижили се за него, за емоционална подкрепа през целия му живот, стимулираща младежа да споделя своите успехи и проблеми“.

 

Основните задачи на услугите са разположени в основните области на подкрепа, а именно образование, заетост, място за живот, здравеопазване и комуникация и общност.

Целевата група на услугата е ясно дефинирана според основни критерии, които определят групите младежи, които могат да се възползват от предлаганите дейности. Те са следните:

 • Младежи, навършили 16 г., живеещи в алтернативна грижа (Приемна грижа, ЦНСТ или друга резидентна услуга)

 • Младежи, живели в и напуснали алтернативна грижа (ако не са реинтегрирани или осиновени)

Младежите могат да се възползват от услугата до 1 година след напускане на алтернативна грижа, а за напусналите през предишни години до навършване на 19 г. възраст.

Максималният срок на подкрепа по ПНСЖ е 3 години, считано от датата на подписване на договор между младежа и Сдружението. Ако младежът напусне Програмата, но след това отново бъде включен, времето, през което не е бил в Програмата, се включва към общата продължителност на подпомагане. За младежи, които към момента на изтичане на три-годишното им участие в ПНСЖ продължават да учат във висше учебно заведение, участието в Програмата може по изключение да се удължи с не повече от една календарна година.

Очакваните резултати от участието на младежите в програмата са свързани с:

 • Постигане на самостоятелност по отношение на задоволяване на базовите потребности като жилище и заетост

 • Упражняване на права по отношение на здраве и образование

 • Запазване на съществуващи и създаване на нови връзки в общността.

Основни дейности и етапи на осъществяване

Psychological Support.png
Advocacy.png
Equality.png
Youth Unemployment.png

Основните услуги, които се осъществяват в рамките на програмата следват логиката на управление на случай.

 

Първият етап от подкрепата е осъществяване на индивидуална социална оценка.

 

Индивидуалната оценка е първи етап от управлението на случай. Тя цели събиране и анализ на информация с оглед идентифициране на потребностите от подкрепа, силните и слабите страни на младежа, ресурсите (личностни, материални и социални), на които може да разчита. От съществено значение в рамките на оценката е анализът на връзките и взаимоотношенията на младежа с близки, родственици, връстници и др. и за целта в рамките на социалната оценка се използват различни методи в социалната работа като генограма, еко карта, индивидуално интервю, лична история и др.

 

Вторият етап от подкрепа е планирането.

Планът за подкрепа съдържа дейности и мерки, отговорности и срокове, както и график за проследяване на изпълнението. Всички дейности са подчинени на идентифицирана дългосрочна цел, области на развитие, средносрочни и краткосрочни цели. Планът съдържа и показатели за проследяване на постигнатите резултати и успеваемост, както и необходими ресурси за осъществяване.

 

Според Насоки за съдържанието на индивидуалния пакет за подкрепа следните обстоятелства имат влияние върху пакета от дейности:

 • Материално положение на младежа

 • Наличие или отсъствие на източници на доход

 • Наличие или отсъствие на място за живеене след напускане на алтернативна грижа

 • Образователен статус

 • Планове и желания на младежа и всички други относими обстоятелства.

 

Индивидуалният пакет за подкрепа може да включва следните елементи:

 • Средства за здравно осигуряване, и средства за лечение в съответствие с потребностите на младежа, непоети от Здравната каса; специализирана стоматологична, психологическа и/или психиатрична помощ.

 • Заплащане изцяло или отчасти на наем за общежитие (когато е налице общежитие от общински фонд, студентско общежития или общежитие, предоставено от работодател) или жилище от частния пазар.

 • Средства за заплащане изцяло или отчасти на такси за обучение и други дължими разходи във Висше учебно заведение (ВУЗ); средства за покриване на такси за курсове за придобиване на професионална квалификация (напр. за шофьори, охранители, готвачи и пр.); такси за курсове според личните интереси на младежа (езикови, изкуства, ИТ умения и пр.)

 • Подкрепа за подпомагане на активно търсене на работа, включително за изваждане на необходимите документи за започване на работа.

 • Социално-психологически консултации.

 • Юридическа помощ.

 • Придружаване.

 

Индивидуалният пакет за подкрепа трябва да бъде създаден така, че да осигурява нарастваща във времето степен на самостоятелност.

 

Съответно, финансовото изражение на подкрепата, ако има такова, следва да намалява постепенно и да приключи изцяло до края на периода на подкрепа.

 

Третият етап от програмата е реализиране на планираните дейности и осъществяване на подкрепа.

 

Според идентифицираните индивидуални нужди, пакетът от мерки може да включва психологическа подкрепа, професионално ориентиране, подкрепа за кандидатстване и задържане на работа, помощ при достъп до административни услуги, консултации с юрист и пр. В рамките на програмата се предоставя и финансова подкрепа според индивидуалните пакети, главно в областта на психо-социална подкрепа, продължаване на образованието, здраве и професионално ориентиране.

bottom of page