top of page

Социална услуга "Подкрепа за самостоятелен живот" 

Услугата ще се въведе в градовете София, Перник, Велико Търново, Габрово и Трявна. За подкрепа могат да кандидатстват младежи, напускащи различни форми на алтернативна грижа, включително и такива за деца и младежи с увреждания, както и младежи, които вече са напуснали грижа преди не повече от една година.

Основни принципи за предоставяне на подкрепа:

  • Индивидуален пакет за подкрепа

Всеки млад човек заедно с човек от екипа на проекта идентифицират ключовите потребности на младежа и изработват план за тяхното посрещане. Участието на кандидатстващия за подкрепа млад човек е от изключителна важност. Подписва се договор за подкрепа между Сдружението и кандидастващия млад човек. Индивидуалният пакет за подкрепа се създава така че да осигурява нарастваща във времето степен на самостоятелност. 

 

Индивидуалният пакет за подкрепа може да включва дейности в следните няколко категории:

1. Социално-психологически консултации;

2. Консултации с юрист;

3. Грижа за здравето - включват се средства за медицински и стоматологични услуги, които не се осигуряват чрез НЗОК;

4. Подкрепа за образование;

              - помощ за завършване на средно образование;

              - професионално консултиране;

              - курсове за придобиване на професионална квалификация;

              - курсове според личните интереси и планове за развитие: езикови, изкуства, IT умения и др.

5. Подкрепа за плащане на първоначален наем на жилище;

6. Подкрепа и придружаване с цел упражняване правата на младежите в различни институции.

  • Участие на младите хора в разработването на план за постигане на самостоятелност

Младежите, които кандидастват за подкрепа към проекта вземат активно участие и мотивират своите потребности и желания по отношение на дейностите, които иска да предприеме, за да си осигури плавен преход към самостоятелен начин на живот. Екипа на проекта поставя фокус именно върху участието на младежите в избора на подкрепящи дейности, защото гледаме на тях като на пълноценни, развиващи се личности, които са активни и отговорни за своето развитие и бъдеще.

bottom of page