top of page
Новини: News

НОВИНИ

19/03/2021

 

И през 2021 г. продължаваме да подкрепяме младежите, напускащи грижа, но благодарение на проекта „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“ младежите от Русе, Стара Загора и Пловдив също ще могат да се възползват от подкрепата ни.

На 26 февруари Мариян Дянков, Директор „Развитие Програми“ в SOS Детски селища България и Иван Христофоров, Директор Програма SOS Детско селище В.Търново-Габрово-Трявна се срещнаха с  Енчо Енчев, заместник-кмет на Община Русе и Катя Петрова от отдел „Социални дейности“, за да обсъдят участието на Община Русе и социалните услуги от областта в проект „Пътеки към свободата“. Договорено бе информацията да бъде предоставена на младежи от социалните услуги, за да подават заявления за подкрепа.

На 2 март проведохме среща и с представители на екипа на сдружение „Еквилибриум“ за представяне на проекта и разширението му в Област Русе. Вече получихме и първите заявления на младежи от социалните услуги на сдружението.

 

На 10 март се състояха срещите ни в Община Стара Загора със заместник-кмета Иванка Сотирова и Антония Тодорова-Стайкова, Началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в общината. Договорена бе подкрепата на младежи от областта чрез проект „Пътеки към свободата“. Предстои онлайн среща и с ръководители на социални услуги от областта.

На 15 март проведохме срещи и в Пловдив с Георги Титюков, заместник-кмет „Европейски политики и социални дейности“ и Веселина Ботева, директор Дирекция „Социални дейности“ в Община Пловдив.

Срещите имаха за цел да запознаят представителите на местната власт с проекта „Пътеки към свободата“ и с Поканата към младежите, напускащи алтернативна грижа в България за ползване на социална услуга „Подкрепа за самостоятелен живот“ по проект „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“, финансиран от Фонд Активни граждани по ФМ на ЕИП.

Със съвместни усилия бяха определени и местни социални работници, които да придружават младежите в процеса на подпомагане за постигане на независим живот.

 

В настоящата ситуация в България и продължаващата здравна, икономическа и социална криза условията в страната стават все по-неблагоприятни и трудни – особено за младежите, които започват своя самостоятелен живот. Те имат нужда от реална подкрепа и ние сме готови да  подадем ръка и на младежите в Русе, Стара Загора и Пловдив.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение SOS Детски селища България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

27/04/2020

Процедурата за подбор на младежи за включване в социалната услуга "Подкрепа за самостоятелен живот" е вече отворена!

Кандидатите могат да подадат молба за подкрепа по Образец в срок до 22 юни 2020.

Информация за процедурата и съотвените образци може да намерите в прикачен файл на тази страница:

 

Business Woman
bottom of page