top of page

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА ПРОЕКТ

"ПЪТЕКИ КЪМ СВОБОДАТА"!

В началото на 2020 година Сдружение SOS Детски селища България започна изпълнението на проект „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“.

Проектът продължи 40 месеца и бе финансиран в размер на 196 760 EUR чрез Фонд Активни граждани България от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Целта на проекта е:

  • да овласти 210 младежи, които напускат различни форми на алтернативна грижа, успешно да започнат самостоятелен живот чрез предоставяне на иновативна нова услуга – „Подкрепа за самостоятелен живот“. Подкрепата за младите хора се осъществява чрез индивидуализиран пакет подкрепящи дейности и услуги;

  • да постигне силна ангажираност от страна на държавата и гражданското общество за въвеждане на социална услуга в подкрепа на започването на самостоятелен живот на младежи, напускащи грижа.

iStock-1162786825 (1).jpg

ЗА НАС

Кои сме ние?

Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в България, предоставяща директна грижа за деца в риск, регистрирана през 1991г. 

 

Според Закона за социалните услуги на територията на Република България социални услуги могат да се предоставят след издаването на лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги.

Сдружение SOS Детски селища България има лицензи за предоставяне на следните социални услуги:

  • „Информиране и консултиране“;

  • „Застъпничество и посредничество“;

  • „Общностна работа“;

  • „Терапия и рехабилитация“;

  • „Обучение за придобиване на умения“;

  • „Резидентна грижа за деца“;

  • „Резидентна грижа за младежи за 25-годишна възраст“;

  • „Осигуряване на подслон за бременни жени и майки с деца“.

 

Лицензите покриват дейността на настоящите ни програмни звена SOS Центрове за обществена подкрепа, Програма Начало на самостоятелен живот, Звено „Майка и бебе“, SOS Приемна грижа, SOS Младежки домове, SOS Малки семейни домове.

Основополагащ за дейността ни е подхода, фокусиран върху детето, който предполага предоставяне на услуги или осигуряване на вид грижа, съобразени с най-добрия интерес на всяко едно дете, независимо от неговата раса, пол, език, етнически и социален произход и религиозна принадлежност.

Нашата визия е: Всяко дете има семейство и расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Capture2.JPG
Volunteers Packing Food

"Да се направи добро е лесно, когато мнозина помагат"

Херман Гмайнер, Основател на SOS Детски селища Интернационал 

За връзка с нас може да използвате посочените контакти или да ни изпратите съобщение чрез формата за обратна връзка

 СДРУЖЕНИЕ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

София 1618, ул. Паскал Тодоров 8а

Цялата отговорност за съдържанието на публикациите в този уебсайт се носи от Сдружение SOS Детски селища и при никакви обстоятелства не бива да се приема, че тези публикации отразяват официално становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България. 

Благодарим ви!

bottom of page